پیش‌بینی تولید 220 تن بذر هیبرید کلزا در سال آینده

پیش‌بینی تولید 220 تن بذر هیبرید کلزا در سال آینده
مدیر عامل کشت و صنعت و دامپروری پارس گفت: برای نخستین‌بار با مجوز شرکت فرانسوی امکان تکثیر بذر هیبرید کلزا فراهم شد و پیش‌بینی می‌شود 220 تن بذر هیبرید کلزا در سال آینده تولید شود.

پیش‌بینی تولید 220 تن بذر هیبرید کلزا در سال آینده

مدیر عامل کشت و صنعت و دامپروری پارس گفت: برای نخستین‌بار با مجوز شرکت فرانسوی امکان تکثیر بذر هیبرید کلزا فراهم شد و پیش‌بینی می‌شود 220 تن بذر هیبرید کلزا در سال آینده تولید شود.
پیش‌بینی تولید 220 تن بذر هیبرید کلزا در سال آینده

View more posts from this author