پیش‌بینی اعتبار 20 میلیارد ریالی برای شهرداری ماهنشان

پیش‌بینی اعتبار 20 میلیارد ریالی برای شهرداری ماهنشان
شهردار ماهنشان گفت: در سال جاری اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال برای شهرداری ماهنشان مصوب و پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی اعتبار 20 میلیارد ریالی برای شهرداری ماهنشان

شهردار ماهنشان گفت: در سال جاری اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال برای شهرداری ماهنشان مصوب و پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی اعتبار 20 میلیارد ریالی برای شهرداری ماهنشان

آهنگ جدید

View more posts from this author