پیشگیری اولویت اصلی کارگروه سلامت و امنیت غذایی است

پیشگیری اولویت اصلی کارگروه سلامت و امنیت غذایی است
فرماندار بروجرد گفت: پیشگیری به عنوان اولویت اصلی کارگروه سلامت و امنیت غذایی باید مد نظر ادارات زیرمجموعه قرار گیرد.

پیشگیری اولویت اصلی کارگروه سلامت و امنیت غذایی است

فرماندار بروجرد گفت: پیشگیری به عنوان اولویت اصلی کارگروه سلامت و امنیت غذایی باید مد نظر ادارات زیرمجموعه قرار گیرد.
پیشگیری اولویت اصلی کارگروه سلامت و امنیت غذایی است

View more posts from this author