پیشکسوت فوتبال گیلان به دیار باقی شتافت

پیشکسوت فوتبال گیلان به دیار باقی شتافت
جاوید جهانگیری پیشکسوت فوتبال گیلان به دلیل عارضه قلبی و مغزی در سن 69 سالگی در بیمارستان شفای لاهیجان درگذشت.

پیشکسوت فوتبال گیلان به دیار باقی شتافت

جاوید جهانگیری پیشکسوت فوتبال گیلان به دلیل عارضه قلبی و مغزی در سن 69 سالگی در بیمارستان شفای لاهیجان درگذشت.
پیشکسوت فوتبال گیلان به دیار باقی شتافت

View more posts from this author