پیشرفت فیزیکی عملیات تعویض چمن استادیوم یادگار امام(ره) تبریز به مرز 30 درصد رسید

پیشرفت فیزیکی عملیات تعویض چمن استادیوم یادگار امام(ره) تبریز به مرز 30 درصد رسید
نماینده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آذربایجان‌شرقی گفت: عملیات تعویض چمن استادیوم یادگار امام‌(ره) تبریز به مرز پیشرفت فیزیکی 30 درصد رسید.

پیشرفت فیزیکی عملیات تعویض چمن استادیوم یادگار امام(ره) تبریز به مرز 30 درصد رسید

نماینده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آذربایجان‌شرقی گفت: عملیات تعویض چمن استادیوم یادگار امام‌(ره) تبریز به مرز پیشرفت فیزیکی 30 درصد رسید.
پیشرفت فیزیکی عملیات تعویض چمن استادیوم یادگار امام(ره) تبریز به مرز 30 درصد رسید

خرید vpn تست اکانت

View more posts from this author