پیشرفت در حوزه عمران با شعار محقق نمی‌شود

پیشرفت در حوزه عمران با شعار محقق نمی‌شود
عضو هیات رئیسه مجلس پیشرفت در حوزه عمران و سلامت را با عمل و اقدام میسر دانست و گفت: پیشرفت در این حوزه‌ها با شعار محقق نمی‌شود.

پیشرفت در حوزه عمران با شعار محقق نمی‌شود

عضو هیات رئیسه مجلس پیشرفت در حوزه عمران و سلامت را با عمل و اقدام میسر دانست و گفت: پیشرفت در این حوزه‌ها با شعار محقق نمی‌شود.
پیشرفت در حوزه عمران با شعار محقق نمی‌شود

View more posts from this author