پیروزی‌های منطقه حاصل الگوبرداری از بسیج است

پیروزی‌های منطقه حاصل الگوبرداری از بسیج است
یکی از مراجع تقلید گفت: کشورهای منطقه با الگوبرداری از بسیج توانستند بر گرو پیروز شوند و همگان از امام امت الگو گرفتند.

پیروزی‌های منطقه حاصل الگوبرداری از بسیج است

یکی از مراجع تقلید گفت: کشورهای منطقه با الگوبرداری از بسیج توانستند بر گرو پیروز شوند و همگان از امام امت الگو گرفتند.
پیروزی‌های منطقه حاصل الگوبرداری از بسیج است

View more posts from this author