پیروزی‌های داخلی و خارجی نزدیک است

پیروزی‌های داخلی و خارجی نزدیک است
فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با بیان اینکه تفکر بسیجی محور و مبنای حرکت نسل‌های بعدی انقلاب خواهد بود، گفت: پیروزی‌های داخلی و خارجی نزدیک است.

پیروزی‌های داخلی و خارجی نزدیک است

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با بیان اینکه تفکر بسیجی محور و مبنای حرکت نسل‌های بعدی انقلاب خواهد بود، گفت: پیروزی‌های داخلی و خارجی نزدیک است.
پیروزی‌های داخلی و خارجی نزدیک است

View more posts from this author