پیدا شدن جسد تمام سرنشینان بالگرد نفت خزر/جعبه سیاه بالگرد هنوز پیدا نشد

پیدا شدن جسد تمام سرنشینان بالگرد نفت خزر/جعبه سیاه بالگرد هنوز پیدا نشد
فرماندار بهشهر از پیدا شدن جسد همه سرنشینان بالگرد نفت خزر در دریای مازندران خبر داد.

پیدا شدن جسد تمام سرنشینان بالگرد نفت خزر/جعبه سیاه بالگرد هنوز پیدا نشد

فرماندار بهشهر از پیدا شدن جسد همه سرنشینان بالگرد نفت خزر در دریای مازندران خبر داد.
پیدا شدن جسد تمام سرنشینان بالگرد نفت خزر/جعبه سیاه بالگرد هنوز پیدا نشد

View more posts from this author