پیاده‌سازی مباحث قرآنی در جامعه نیازمند اقدام انقلابی و جهادی است

پیاده‌سازی مباحث قرآنی در جامعه نیازمند اقدام انقلابی و جهادی است
معاون اداری مالی دانشجویی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد،‌ گفت: پیاده‌سازی مباحث قرآنی در جامعه نیازمند اقدام انقلابی و جهادی است.

پیاده‌سازی مباحث قرآنی در جامعه نیازمند اقدام انقلابی و جهادی است

معاون اداری مالی دانشجویی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد،‌ گفت: پیاده‌سازی مباحث قرآنی در جامعه نیازمند اقدام انقلابی و جهادی است.
پیاده‌سازی مباحث قرآنی در جامعه نیازمند اقدام انقلابی و جهادی است

بازی

View more posts from this author