پیاده‌روی زائران اربعین حسینی -۲

پیاده‌روی زائران اربعین حسینی -۲
زائران اربعين حسينی عمود به عمود و موكب به موكب در حال پیاده‌روی به سمت کربلا هستند. مسيرهای منتهی به کربلای معلی هر روز جمعيت بيشتری را از روز قبل به خود می‌بيند. پياده روی همچنان ادامه دارد و زائران همراه با پذیرایی موکب‌داران قدم به قدم عمودها را پشت سر می‌گذارند.

پیاده‌روی زائران اربعین حسینی -۲

زائران اربعين حسينی عمود به عمود و موكب به موكب در حال پیاده‌روی به سمت کربلا هستند. مسيرهای منتهی به کربلای معلی هر روز جمعيت بيشتری را از روز قبل به خود می‌بيند. پياده روی همچنان ادامه دارد و زائران همراه با پذیرایی موکب‌داران قدم به قدم عمودها را پشت سر می‌گذارند.
پیاده‌روی زائران اربعین حسینی -۲

View more posts from this author