پیاده‌روی اربعین فرصتی برای بخشودگی گناهان است

پیاده‌روی اربعین فرصتی برای بخشودگی گناهان است
پژوهشگر حوزه مهدویت با اشاره به ابعاد مختلف پیاده روی اربعین گفت: در این مسیر سفره عظیمی برای بخشودگی پهن و قدم‌ها در آن برای ریزش عظیم گناه به‌واسطه مشارکت در مصیبت بزرگ امام حسین(ع) است.

پیاده‌روی اربعین فرصتی برای بخشودگی گناهان است

پژوهشگر حوزه مهدویت با اشاره به ابعاد مختلف پیاده روی اربعین گفت: در این مسیر سفره عظیمی برای بخشودگی پهن و قدم‌ها در آن برای ریزش عظیم گناه به‌واسطه مشارکت در مصیبت بزرگ امام حسین(ع) است.
پیاده‌روی اربعین فرصتی برای بخشودگی گناهان است

View more posts from this author