پوشیدن کفش آهنین برای پیگیری وعده‎های دولت/ اهالی روستاها چشم‎ انتظار تحقق تعهدات مسؤولان

پوشیدن کفش آهنین برای پیگیری وعده‎های دولت/ اهالی روستاها چشم‎ انتظار تحقق تعهدات مسؤولان
باز هم عملی نشدن تعهدات برخی از دستگاه‎های اجرایی که این روزها فقط رنگ و بوی وعده دارند، صدای مردم را درآورده و تنها راه چاره را انتشار این بی‎مهری‎ها در رسانه‎ها و پیگیری حق خود از این طریق می‎دانند.

پوشیدن کفش آهنین برای پیگیری وعده‎های دولت/ اهالی روستاها چشم‎ انتظار تحقق تعهدات مسؤولان

باز هم عملی نشدن تعهدات برخی از دستگاه‎های اجرایی که این روزها فقط رنگ و بوی وعده دارند، صدای مردم را درآورده و تنها راه چاره را انتشار این بی‎مهری‎ها در رسانه‎ها و پیگیری حق خود از این طریق می‎دانند.
پوشیدن کفش آهنین برای پیگیری وعده‎های دولت/ اهالی روستاها چشم‎ انتظار تحقق تعهدات مسؤولان

View more posts from this author