پوشش 10 میلیون حاشیه‌نشین در بیمه سلامت/ بیش از 20 سال امید به زندگی افزایش یافته است

پوشش 10 میلیون حاشیه‌نشین در بیمه سلامت/ بیش از 20 سال امید به زندگی افزایش یافته است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: با اقدامات قابل توجه در حوزه سلامت، امید به زندگی به اندازه 20 سال افزایش یافته است.

پوشش 10 میلیون حاشیه‌نشین در بیمه سلامت/ بیش از 20 سال امید به زندگی افزایش یافته است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: با اقدامات قابل توجه در حوزه سلامت، امید به زندگی به اندازه 20 سال افزایش یافته است.
پوشش 10 میلیون حاشیه‌نشین در بیمه سلامت/ بیش از 20 سال امید به زندگی افزایش یافته است

View more posts from this author