پنجمین استاندار خراسان‌جنوبی تعیین شد

پنجمین استاندار خراسان‌جنوبی تعیین شد
استاندار جدید خراسان‌جنوبی به عنوان پنجمین استاندار پس از روزها گمانه‌زنی تعیین شد.

پنجمین استاندار خراسان‌جنوبی تعیین شد

استاندار جدید خراسان‌جنوبی به عنوان پنجمین استاندار پس از روزها گمانه‌زنی تعیین شد.
پنجمین استاندار خراسان‌جنوبی تعیین شد

مد روز

View more posts from this author