پل معلق مشگین شهر به بزرگترین مجموعه گردشگری کشور تبدیل می‌شود

پل معلق مشگین شهر به بزرگترین مجموعه گردشگری کشور تبدیل می‌شود
مدیر پروژه مجموعه گردشگری پل معلق گفت: مجموعه گردشگری پل معلق با به اتمام رسیدن کامل پروژه‌ها، به بزرگترین مجموعه گردشگری کشور تبدیل می‌شود.

پل معلق مشگین شهر به بزرگترین مجموعه گردشگری کشور تبدیل می‌شود

مدیر پروژه مجموعه گردشگری پل معلق گفت: مجموعه گردشگری پل معلق با به اتمام رسیدن کامل پروژه‌ها، به بزرگترین مجموعه گردشگری کشور تبدیل می‌شود.
پل معلق مشگین شهر به بزرگترین مجموعه گردشگری کشور تبدیل می‌شود

View more posts from this author