پلیس ما 40 سال کشور را در امن‌ترین حالت نگه داشته است

پلیس ما 40 سال کشور را در امن‌ترین حالت نگه داشته است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: پلیس ما 40 سال کشور را در میدان جنگ با قوی‌ترین کشورهای دنیا و استکبار در امن‌ترین حالت نگه داشته است.

پلیس ما 40 سال کشور را در امن‌ترین حالت نگه داشته است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: پلیس ما 40 سال کشور را در میدان جنگ با قوی‌ترین کشورهای دنیا و استکبار در امن‌ترین حالت نگه داشته است.
پلیس ما 40 سال کشور را در امن‌ترین حالت نگه داشته است

View more posts from this author