پس‌لرزه‌ای دیگر کرمانشاه را لرزاند/ ششمین لرزش در یک ساعت گذشته

پس‌لرزه‌ای دیگر کرمانشاه را لرزاند/ ششمین لرزش در یک ساعت گذشته
پس‌لرزه‌ای دیگر استان کرمانشاه را لرزاند.

پس‌لرزه‌ای دیگر کرمانشاه را لرزاند/ ششمین لرزش در یک ساعت گذشته

پس‌لرزه‌ای دیگر استان کرمانشاه را لرزاند.
پس‌لرزه‌ای دیگر کرمانشاه را لرزاند/ ششمین لرزش در یک ساعت گذشته

View more posts from this author