پزشک مقصر اصلی مرگ فرزندم است

پزشک مقصر اصلی مرگ فرزندم است
پدر کودک جان‌باخته در بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر گفت: پزشک مربوطه مقصر اصلی جان باختن فرزند ۵ ساله ماست ظاهرا این پزشک در زمینه اطفال تخصص نداشته است.

پزشک مقصر اصلی مرگ فرزندم است

پدر کودک جان‌باخته در بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر گفت: پزشک مربوطه مقصر اصلی جان باختن فرزند ۵ ساله ماست ظاهرا این پزشک در زمینه اطفال تخصص نداشته است.
پزشک مقصر اصلی مرگ فرزندم است

View more posts from this author