پروژه کتابخانه مرکزی مانه و سملقان ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه کتابخانه مرکزی مانه و سملقان ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از پیشرفت فیزیکی ٧٠ درصدی کتابخانه مرکزی شهرستان مانه و سملقان خبر داد.

پروژه کتابخانه مرکزی مانه و سملقان ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از پیشرفت فیزیکی ٧٠ درصدی کتابخانه مرکزی شهرستان مانه و سملقان خبر داد.
پروژه کتابخانه مرکزی مانه و سملقان ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

آهنگ جدید

View more posts from this author