پروژه‌های نیمه‌تمام میاندورود باید در اولویت قرار گیرد

پروژه‌های نیمه‌تمام میاندورود باید در اولویت قرار گیرد
فرماندار میاندورود گفت: با اولویت‌بندی نیازهای شهرستان باید مشکلات و معضلات موجود را رفع کنیم و در این زمینه باید پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار گیرند.

پروژه‌های نیمه‌تمام میاندورود باید در اولویت قرار گیرد

فرماندار میاندورود گفت: با اولویت‌بندی نیازهای شهرستان باید مشکلات و معضلات موجود را رفع کنیم و در این زمینه باید پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار گیرند.
پروژه‌های نیمه‌تمام میاندورود باید در اولویت قرار گیرد

خرم خبر

View more posts from this author