پروژه‌های راهسازی در آذربایجان غربی بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند

پروژه‌های راهسازی در آذربایجان غربی بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های راهسازی در آذربایجان غربی طی سال جاری بیش از 80 درصد بوده است.

پروژه‌های راهسازی در آذربایجان غربی بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های راهسازی در آذربایجان غربی طی سال جاری بیش از 80 درصد بوده است.
پروژه‌های راهسازی در آذربایجان غربی بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author