پرونده بنیاد مسکن زلزله‌زدگان به‌عنوان ضمانت بانکی محسوب شود

پرونده بنیاد مسکن زلزله‌زدگان به‌عنوان ضمانت بانکی محسوب شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نباید بانک‌ها در ارائه تسهیلات سخت‌گیری کنند و پرونده بنیاد مسکن برای تضامین بانکی برای زلزله‌زدگان کرمانشاه باید کافی باشد.

پرونده بنیاد مسکن زلزله‌زدگان به‌عنوان ضمانت بانکی محسوب شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نباید بانک‌ها در ارائه تسهیلات سخت‌گیری کنند و پرونده بنیاد مسکن برای تضامین بانکی برای زلزله‌زدگان کرمانشاه باید کافی باشد.
پرونده بنیاد مسکن زلزله‌زدگان به‌عنوان ضمانت بانکی محسوب شود

View more posts from this author