پرونده بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر بسته شده است

پرونده بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر بسته شده است
وزیر راه و شهرسازی گفت: پرونده بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر بسته‌ شده و مابقی پروژه‌هایی است که متقاضی ندارد.

پرونده بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر بسته شده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: پرونده بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر بسته‌ شده و مابقی پروژه‌هایی است که متقاضی ندارد.
پرونده بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر بسته شده است

View more posts from this author