پرورش ماهی لاکچری در اصفهان/ تولید تیلاپیا در کشور ممنوع است

پرورش ماهی لاکچری در اصفهان/ تولید تیلاپیا در کشور ممنوع است
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به پرورش ماهی خاویار در اصفهان، گفت: از سال 89 طرح آزمایشی پرورش ماهی خاویار را در استان آغاز کردیم و از نظر اقلیمی، تولید آن شبیه ماهیان گرم آبی است اما یک پروژه نسبتاً پرهزینه است.

پرورش ماهی لاکچری در اصفهان/ تولید تیلاپیا در کشور ممنوع است

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به پرورش ماهی خاویار در اصفهان، گفت: از سال 89 طرح آزمایشی پرورش ماهی خاویار را در استان آغاز کردیم و از نظر اقلیمی، تولید آن شبیه ماهیان گرم آبی است اما یک پروژه نسبتاً پرهزینه است.
پرورش ماهی لاکچری در اصفهان/ تولید تیلاپیا در کشور ممنوع است

View more posts from this author