پرواز ایلام – تهران در فرودگاه اصفهان به زمین نشست/ فرودگاه اصفهان آلترناتیو ایلام است

پرواز ایلام – تهران در فرودگاه اصفهان به زمین نشست/ فرودگاه اصفهان آلترناتیو ایلام است
مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: پرواز مسیر ایلام – تهران به دلیل شرایط بد جوی فرودگاه مهرآباد در اصفهان نشست.

پرواز ایلام – تهران در فرودگاه اصفهان به زمین نشست/ فرودگاه اصفهان آلترناتیو ایلام است

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: پرواز مسیر ایلام – تهران به دلیل شرایط بد جوی فرودگاه مهرآباد در اصفهان نشست.
پرواز ایلام – تهران در فرودگاه اصفهان به زمین نشست/ فرودگاه اصفهان آلترناتیو ایلام است

View more posts from this author