پرواز آبادان در اصفهان نشست

پرواز آبادان در اصفهان نشست
پرواز شماره 265 ایران ایر مسیر تهران ـ آبادان در ساعت 15:10 در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.

پرواز آبادان در اصفهان نشست

پرواز شماره 265 ایران ایر مسیر تهران ـ آبادان در ساعت 15:10 در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.
پرواز آبادان در اصفهان نشست

View more posts from this author