پروازهای فرودگاه آبادان لغو شد/ رطوبت بالا باعث قطعی برق منطقه شد

پروازهای فرودگاه آبادان لغو شد/ رطوبت بالا باعث قطعی برق منطقه شد
وقوع مه غلیظ صبحگاهی در آبادان باعث شد تا برخی پروازهای فرودگاه آبادان لغو شود.

پروازهای فرودگاه آبادان لغو شد/ رطوبت بالا باعث قطعی برق منطقه شد

وقوع مه غلیظ صبحگاهی در آبادان باعث شد تا برخی پروازهای فرودگاه آبادان لغو شود.
پروازهای فرودگاه آبادان لغو شد/ رطوبت بالا باعث قطعی برق منطقه شد

View more posts from this author