پرهیز از تکیه صرف به روایات در طب سنتی

پرهیز از تکیه صرف به روایات در طب سنتی
یکی از مراجع تقلید با تاکید بر بسنده نکردن به روایات در طب سنتی گفت: پیش از استفاده از احادیث پزشکی حتما باید آنها را مورد بررسی قرار داد.

پرهیز از تکیه صرف به روایات در طب سنتی

یکی از مراجع تقلید با تاکید بر بسنده نکردن به روایات در طب سنتی گفت: پیش از استفاده از احادیث پزشکی حتما باید آنها را مورد بررسی قرار داد.
پرهیز از تکیه صرف به روایات در طب سنتی

wolrd press news

View more posts from this author