پرندگان تالاب هورالعظیم با مشارکت کارشناسان ایرانی و عراقی سرشماری می‌شوند

پرندگان تالاب هورالعظیم با مشارکت کارشناسان ایرانی و عراقی سرشماری می‌شوند
معاون محیط‌ زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌ زیست استان خوزستان گفت: برای نخستین بار پرندگان تالاب هورالعظیم در بخش ایرانی و عراقی با مشارکت کارشناسان دو کشور سرشماری خواهند شد.

پرندگان تالاب هورالعظیم با مشارکت کارشناسان ایرانی و عراقی سرشماری می‌شوند

معاون محیط‌ زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌ زیست استان خوزستان گفت: برای نخستین بار پرندگان تالاب هورالعظیم در بخش ایرانی و عراقی با مشارکت کارشناسان دو کشور سرشماری خواهند شد.
پرندگان تالاب هورالعظیم با مشارکت کارشناسان ایرانی و عراقی سرشماری می‌شوند

View more posts from this author