پرسنل اورژانس سربازان خط مقدم نظام در حوادث هستند

پرسنل اورژانس سربازان خط مقدم نظام در حوادث هستند
تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: اعضای سازمان اورژانس، سربازان خط مقدم نظام در حوادث هستند.

پرسنل اورژانس سربازان خط مقدم نظام در حوادث هستند

تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: اعضای سازمان اورژانس، سربازان خط مقدم نظام در حوادث هستند.
پرسنل اورژانس سربازان خط مقدم نظام در حوادث هستند

View more posts from this author