پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولیدی‌های کوچک و متوسط

پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولیدی‌های کوچک و متوسط
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: در طرح حمایت از تولیدی‌های کوچک و متوسط 600 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولیدی‌های کوچک و متوسط

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: در طرح حمایت از تولیدی‌های کوچک و متوسط 600 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولیدی‌های کوچک و متوسط

View more posts from this author