پرداخت حدود 16 میلیارد تومان هزینه درمان توسط بیمه سلامت در اقلید

پرداخت حدود 16 میلیارد تومان هزینه درمان توسط بیمه سلامت در اقلید
رئیس اداره بیمه سلامت اقلید از پرداخت حدود 16 میلیارد تومان هزینه درمان توسط بیمه سلامت در سال گذشته به مؤسسات طرف قرارداد این سازمان در این شهرستان خبر داد.

پرداخت حدود 16 میلیارد تومان هزینه درمان توسط بیمه سلامت در اقلید

رئیس اداره بیمه سلامت اقلید از پرداخت حدود 16 میلیارد تومان هزینه درمان توسط بیمه سلامت در سال گذشته به مؤسسات طرف قرارداد این سازمان در این شهرستان خبر داد.
پرداخت حدود 16 میلیارد تومان هزینه درمان توسط بیمه سلامت در اقلید

View more posts from this author