پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش کشاورزی

پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: با تصویب هیات دولت پرداخت تسهیلات 15 درصدی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: با تصویب هیات دولت پرداخت تسهیلات 15 درصدی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.
پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش کشاورزی

View more posts from this author