پرداخت به موقع مالیات موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود / لزوم فرهنگ‌سازی مالیاتی در سال اقتصاد مقاومتی

پرداخت به موقع مالیات موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود / لزوم فرهنگ‌سازی مالیاتی در سال اقتصاد مقاومتی
استاندار هرمزگان گفت: پرداخت به موقع مالیات افزایش رفاه مردم را در پی خواهد داشت و موجب توسعه نظام سلامت، آموزش و کاهش فقر در جامعه می‌شود.

پرداخت به موقع مالیات موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود / لزوم فرهنگ‌سازی مالیاتی در سال اقتصاد مقاومتی

استاندار هرمزگان گفت: پرداخت به موقع مالیات افزایش رفاه مردم را در پی خواهد داشت و موجب توسعه نظام سلامت، آموزش و کاهش فقر در جامعه می‌شود.
پرداخت به موقع مالیات موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود / لزوم فرهنگ‌سازی مالیاتی در سال اقتصاد مقاومتی

گوشی موبایل

View more posts from this author