پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 21 اردیبهشت

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 21 اردیبهشت
ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبری غیرقانونی است و جزئیات واردات 1900 خودرو با ثبت سفارش جعلی؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 21 اردیبهشت

ادامه برجام مطابق قانون و شروط رهبری غیرقانونی است و جزئیات واردات 1900 خودرو با ثبت سفارش جعلی؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 21 اردیبهشت

View more posts from this author