پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 12 دی

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 12 دی
سجاد شاه‌سنایی در درگیری با آشوبگران به شهادت رسید و اخبار تکمیلی از اتفاقات شب گذشته برخی شهرها؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 12 دی

سجاد شاه‌سنایی در درگیری با آشوبگران به شهادت رسید و اخبار تکمیلی از اتفاقات شب گذشته برخی شهرها؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 12 دی

View more posts from this author