پذیرش 39 هزار پژوهش علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پذیرش 39 هزار پژوهش علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
معاون پژوهشی و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در سال 2015 در پایگاه استنادی 39 هزار مدرک و پژوهش علمی پذیرش شد.

پذیرش 39 هزار پژوهش علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

معاون پژوهشی و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در سال 2015 در پایگاه استنادی 39 هزار مدرک و پژوهش علمی پذیرش شد.
پذیرش 39 هزار پژوهش علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

View more posts from this author