پتروشیمی هگمتانه و ابن‌سینای همدان روی میز دو وزیر

پتروشیمی هگمتانه و ابن‌سینای همدان روی میز دو وزیر
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه پتروشیمی هگمتانه و ابن‌سینا در همدان روی میز دو وزیر است، گفت: پتروشیمی هگمتانه و ابن‌سینا، در دستور کار وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است.

پتروشیمی هگمتانه و ابن‌سینای همدان روی میز دو وزیر

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه پتروشیمی هگمتانه و ابن‌سینا در همدان روی میز دو وزیر است، گفت: پتروشیمی هگمتانه و ابن‌سینا، در دستور کار وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است.
پتروشیمی هگمتانه و ابن‌سینای همدان روی میز دو وزیر

View more posts from this author