پایش مستمر ارتعاشات متروی اصفهان از سی‌و‌سه‌پل تا میدان امام حسین(ع)

پایش مستمر ارتعاشات متروی اصفهان از سی‌و‌سه‌پل تا میدان امام حسین(ع)
مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر از ایستگاه متروی جنوب سی‌و‌سه‌پل تا ایستگاه امام حسین(ع) پایش مستمری در ارتعاشات وجود دارد که تحت نظر کامل سازمان میراث فرهنگی است.

پایش مستمر ارتعاشات متروی اصفهان از سی‌و‌سه‌پل تا میدان امام حسین(ع)

مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر از ایستگاه متروی جنوب سی‌و‌سه‌پل تا ایستگاه امام حسین(ع) پایش مستمری در ارتعاشات وجود دارد که تحت نظر کامل سازمان میراث فرهنگی است.
پایش مستمر ارتعاشات متروی اصفهان از سی‌و‌سه‌پل تا میدان امام حسین(ع)

View more posts from this author