پایان نیم فصل لیگ فوتسال خراسان شمالی با قهرمانی دانشگاه بجنورد

پایان نیم فصل لیگ فوتسال خراسان شمالی با قهرمانی دانشگاه بجنورد
دبیر هیئت فوتبال خراسان شمالی از پایان نیم فصل لیگ فوتسال استان با قهرمانی تیم دانشگاه بجنورد خبر داد.

پایان نیم فصل لیگ فوتسال خراسان شمالی با قهرمانی دانشگاه بجنورد

دبیر هیئت فوتبال خراسان شمالی از پایان نیم فصل لیگ فوتسال استان با قهرمانی تیم دانشگاه بجنورد خبر داد.
پایان نیم فصل لیگ فوتسال خراسان شمالی با قهرمانی دانشگاه بجنورد

View more posts from this author