پایان قطعی 50 ساعته برق در منطقه چهاردانگه مازندران/ نوشتن تکالیف مدرسه پای چراغ گردسوز

پایان قطعی 50 ساعته برق در منطقه چهاردانگه مازندران/ نوشتن تکالیف مدرسه پای چراغ گردسوز
قطعی پنجاه ساعته برق در مناطق بالادست چهاردانگه مازندران در حال حاضر با اتصال به شبکه برق سراسری به اتمام رسید.

پایان قطعی 50 ساعته برق در منطقه چهاردانگه مازندران/ نوشتن تکالیف مدرسه پای چراغ گردسوز

قطعی پنجاه ساعته برق در مناطق بالادست چهاردانگه مازندران در حال حاضر با اتصال به شبکه برق سراسری به اتمام رسید.
پایان قطعی 50 ساعته برق در منطقه چهاردانگه مازندران/ نوشتن تکالیف مدرسه پای چراغ گردسوز

View more posts from this author