پایان افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی

پایان افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی
یک روز صهیونیست‌ها شعار «از نیل تا فرات» می‌دادند، ولی امروز دور خودشان دیوار می‌کشند که بتوانند خود را در سرزمین غصبی حفظ کنند، بنابراین مقاومت پیشرفت کرده، بعد از این هم پیشرفت خواهد داشت.

پایان افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی

یک روز صهیونیست‌ها شعار «از نیل تا فرات» می‌دادند، ولی امروز دور خودشان دیوار می‌کشند که بتوانند خود را در سرزمین غصبی حفظ کنند، بنابراین مقاومت پیشرفت کرده، بعد از این هم پیشرفت خواهد داشت.
پایان افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی

View more posts from this author