پالایشگاه اراک در اختصاص اعتبار به ورزش کم‌کاری کرده است

پالایشگاه اراک در اختصاص اعتبار به ورزش کم‌کاری کرده است
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده پالایشگاه اراک در اختصاص اعتبار به ورزش کم‌کاری است.

پالایشگاه اراک در اختصاص اعتبار به ورزش کم‌کاری کرده است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده پالایشگاه اراک در اختصاص اعتبار به ورزش کم‌کاری است.
پالایشگاه اراک در اختصاص اعتبار به ورزش کم‌کاری کرده است

View more posts from this author