پاشازاده: یک سری مسائل تمرکز تیم نساجی را برهم زد/ نیم‌فصل دوم بهتر می‌شویم

پاشازاده: یک سری مسائل تمرکز تیم نساجی را برهم زد/ نیم‌فصل دوم بهتر می‌شویم
سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: برای فوتبالی که امروز بازی کردیم خجالت می‌کشم و باید درستش کنم اما بعضی از مسائل روحی و روانی است و طرفداران ما باید مثل همیشه صبر و تحمل کنند.

پاشازاده: یک سری مسائل تمرکز تیم نساجی را برهم زد/ نیم‌فصل دوم بهتر می‌شویم

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: برای فوتبالی که امروز بازی کردیم خجالت می‌کشم و باید درستش کنم اما بعضی از مسائل روحی و روانی است و طرفداران ما باید مثل همیشه صبر و تحمل کنند.
پاشازاده: یک سری مسائل تمرکز تیم نساجی را برهم زد/ نیم‌فصل دوم بهتر می‌شویم

View more posts from this author