پاشازاده: بازی کردن برای طرفداران نساجی لیاقت می‌خواهد/ اجازه دخالت در مسائل تیم را به کسی نمی‌دهیم

پاشازاده: بازی کردن برای طرفداران نساجی لیاقت می‌خواهد/ اجازه دخالت در مسائل تیم را به کسی نمی‌دهیم
سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: بازی کردن برای این طرفداران لیاقت می‌خواهد، چراکه در زیر بارش باران، 7 هزار نفر در ورزشگاه حضور یافتند و به اندازه 70 هزار نفر یکصدا تیم نساجی را تشویق کردند.

پاشازاده: بازی کردن برای طرفداران نساجی لیاقت می‌خواهد/ اجازه دخالت در مسائل تیم را به کسی نمی‌دهیم

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: بازی کردن برای این طرفداران لیاقت می‌خواهد، چراکه در زیر بارش باران، 7 هزار نفر در ورزشگاه حضور یافتند و به اندازه 70 هزار نفر یکصدا تیم نساجی را تشویق کردند.
پاشازاده: بازی کردن برای طرفداران نساجی لیاقت می‌خواهد/ اجازه دخالت در مسائل تیم را به کسی نمی‌دهیم

View more posts from this author