پارسیان (گاوبندی) در مقابل یک قانون‌شکنی قرار دارد

پارسیان (گاوبندی) در مقابل یک قانون‌شکنی قرار دارد
امام جمعه اهل‌سنت پارسیان گفت: مردم این شهرستان در مقابل یک قانون‌شکنی قرار گرفته‌اند و 10 سال است که در معرض نگرانی و ناهنجاری و ناراحتی هستند.

پارسیان (گاوبندی) در مقابل یک قانون‌شکنی قرار دارد

امام جمعه اهل‌سنت پارسیان گفت: مردم این شهرستان در مقابل یک قانون‌شکنی قرار گرفته‌اند و 10 سال است که در معرض نگرانی و ناهنجاری و ناراحتی هستند.
پارسیان (گاوبندی) در مقابل یک قانون‌شکنی قرار دارد

View more posts from this author