ویژگی‌های حکومت امام عصر(عج) در زمان ظهور/فروش کالاهای داخلی با مارک خارجی خیانت است

ویژگی‌های حکومت امام عصر(عج) در زمان ظهور/فروش کالاهای داخلی با مارک خارجی خیانت است
امام جمعه قم با اشاره به ویژگی‌های حکومت امام عصر(عج) گفت: حاکمیت مومنان و صالحان در زمان حکومت امام عصر(عج) محقق شده و در قرآن کریم نسبت به تحقق این امر وعده داده شده است.

ویژگی‌های حکومت امام عصر(عج) در زمان ظهور/فروش کالاهای داخلی با مارک خارجی خیانت است

امام جمعه قم با اشاره به ویژگی‌های حکومت امام عصر(عج) گفت: حاکمیت مومنان و صالحان در زمان حکومت امام عصر(عج) محقق شده و در قرآن کریم نسبت به تحقق این امر وعده داده شده است.

ویژگی‌های حکومت امام عصر(عج) در زمان ظهور/فروش کالاهای داخلی با مارک خارجی خیانت است

View more posts from this author