ویزیت رایگان 300 نفر از روستانشینان بخش لوندیل آستارا

ویزیت رایگان 300 نفر از روستانشینان بخش لوندیل آستارا
مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا از ویزیت رایگان 300 نفر از روستانشینان بخش لوندویل این شهرستان در هفته بسیج خبر داد.

ویزیت رایگان 300 نفر از روستانشینان بخش لوندیل آستارا

مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا از ویزیت رایگان 300 نفر از روستانشینان بخش لوندویل این شهرستان در هفته بسیج خبر داد.
ویزیت رایگان 300 نفر از روستانشینان بخش لوندیل آستارا

View more posts from this author