ووشوکاران چهارمحال و بختیاری در را ه رقابت‌های یونیوسیاد

ووشوکاران چهارمحال و بختیاری در را ه رقابت‌های یونیوسیاد
رئیس هیأت ووشو چهارمحال و بختیاری گفت: ورزشکاران ووشوکار دانشجوی استان عازم رقابت‌های قهرمانی دانشجویان جهان می‌شوند.

ووشوکاران چهارمحال و بختیاری در را ه رقابت‌های یونیوسیاد

رئیس هیأت ووشو چهارمحال و بختیاری گفت: ورزشکاران ووشوکار دانشجوی استان عازم رقابت‌های قهرمانی دانشجویان جهان می‌شوند.
ووشوکاران چهارمحال و بختیاری در را ه رقابت‌های یونیوسیاد

View more posts from this author